Hírek

Elérhetőségek

Jogszabályi környezet

 

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011.évi CLXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
 • 2011.évi CXCIX .tv. a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012.évi I .tv. a munka törvénykönyvéről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1992.évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2000.évi C. törvény a számvitelről
 • 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011(XII.31.) kormányrendelet az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 1990.évi C. törvény a helyi adókról
 • 1993.évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról